Strona korzysta z plików "cookies" w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x

Załóż konto za darmo!

liczba słów w słowniku:

60 679

dodaj polski znak | pools letter toevoegen

nie wiesz jak napisać słówka NL? Skorzystaj z podpowiadacza!

Opisz błąd występujący w tym -> słowie:

podpis:

zamknij to okno

 • I. DEFINICJE

  Administrator – Arbex Services z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 58a/1 posiadająca numer identyfikacji podatkowej 885-156-60-59, REGON 020456894.

  Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z zasobów Serwisu dostarczanych przez Administratora.

  Baza Profili – zbiór danych i zdjęć udostępnionych przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

  Mój Profil – miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego Użytkownik wprowadza dane i nimi zarządza, a także zawiera dane oraz zdjęcia przez niego udostępnione, które mogą być wykorzystane przez Administratora na warunkach opisanych w Regulaminie.

  Login – prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika, jaka została przez niego stworzona w procesie rejestracji Profilu.

  Flyingdutch.pl – portal internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.flyingdutch.pl.

  Inbox – elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami a Administratorem Serwisu.

  Serwis – społecznościowy słownik internetowy flyingdutch.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.flyingdutch.pl, umożliwiający Użytkownikom wyszukiwanie słownictwa polsko-holenderskiego a także możliwość nawiązywania kontaktów oraz świadczący inne usługi poprzez kanały elektroniczne.

  Regulamin – dokument porządkujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

 • II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego flyingdutch.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.flyingdutch.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników, a także zakres odpowiedzialności Administratora, jako jednostki zarządzającej i prowadzącej Serwis. Korzystając ze słownika internetowego Flyindutch.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 • III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
  • Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: hardware, połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową.
  • Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Flyingdutch.pl zastrzega, że może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
  • Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 • IV. UCZESTNICTWO W SERWISIE
  • Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
  • Założenie i korzystanie z Profilu w Serwisie jest dobrowolne i zwolnione z opłat.
  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://www.flyingdutch.pl/rejestracja rozpoczyna proces rejestracji dążący do założenia Profilu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
  • Każdy Użytkownik Profilu zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail a także loginu i hasła.
  • Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Profilu jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:
   • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
   • do korzystania z Serwisu przystąpiłem dobrowolnie,
   • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz w Profilu są zgodne z prawdą,
   • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   • zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
   • wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
 • V. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
  • Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności (załącznik nr 1).
  • Administratorem danych osobowych jest Arbex Services, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany oraz rozwiązania umowy z Użytkownikiem.
  • Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia oraz żądania ich usunięcia z Bazy Profili.
  • Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
  • W przypadku wątpliwości Administratora, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do:
   • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
   • natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
 • VI. KORZYSTANIE Z SERWISU
  • Każdy Użytkownik może mieć, odpowiadające mu tylko jeden Profil, a założenie wymaga uprzedniej zgody Administratora. Udostępnianie swojego Profilu innym osobom oraz korzystanie z Profilu należących do innych osób jest zabronione.
  • Działania, które mogą utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu nie są tolerowane. Administrator ma prawo do zablokowania Profilu w przypadku dopuszczania się takich działań przez Użytkownika. Próby zakłócania pracy Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów, co uprawnia Administratora do podjęcia stosownych czynności, zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
  • Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
   • przestrzegania praw autorskich Administratora oraz innych osób,
   • zaniechania jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
   • zaniechania jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Profili innych Użytkowników,
   • zaniechania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych osób.
  • Użytkownik oświadcza, że zamieszczane w Serwisie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na zamieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
  • Użytkownik, zamieszczając w Profilu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża jednocześnie zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora. Tym samym upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z poz. 3 pkt. IV niniejszego Regulaminu.
  • Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób są zabronione.
 • VII. ZABLOKOWANIE KONTA
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Profilu Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Profilu Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
  • Administrator może rozwiązać Umowę blokując Profil w przypadku, gdy:
   • Użytkownik naruszy postanowień Regulaminu,
   • Użytkownik podejmie się działań na szkodę innych Użytkowników lub Administratora,
   • Użytkownik zamieszcza w Profilu treści bądź zdjęcia mające negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć zamieszczanych w Profilu, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
  • W przypadku zablokowania Profilu przez Administratora, założenie nowego Profilu będzie wymagało uprzedniej zgody Administratora.
 • VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • Administrator zobowiązuje się do zapewniania świadczonych usług na najwyższym poziomie.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za to, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu przez Użytkowników do funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian lub/i ulepszeń w systemie. Administrator zobowiązuje się do informowania Użytkowników o przerwach technicznych i czasie ich trwania.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 • IX. REKLAMACJE
  • Użytkownik może reklamować nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
  • Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Reklamacja może zostać pozostawiona bez rozpoznania w przypadku, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
  • Administrator zastrzega sobie prawo ingerencji w Profil Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości, zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Serwisu lub Profilu.
 • X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2009 r.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
  • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
  • Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Flyingdutch.pl pod adresem: http://www.flyingdutch.pl/regulamin.
  • Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
  • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
  • Niniejszy regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem: http://www.flyingdutch.pl/regulamin.